• Giỏ hàng của bạn trống!

Dự án

Gia Cát Holdings là Công ty đầu tư trực thuộc Gia Cát Group, với vai trò quản lý vốn và thực hiện chiến lược phát triển hệ sinh thái đầu tư của Gia Cát Group. 

Gia Cát Holdings đầu tư vào các công ty với các hình thức:

1. Công ty Con: chiếm tỷ lệ chi phối >50% cổ phần

2. Công ty đầu tư liên kết: chiếm tỷ lệ <50% cổ phần

Logo-GCH-500x500